alias Name = Identifier;

See also

Identifier
RuleAlias