Version Date Changed By
CURRENT (v. 6) Jan 03, 2019 12:18 Dmitry Tretyakov:
Remove misleading link
v. 5 Nov 16, 2018 13:26 Dmitry Tretyakov:
(Add notes about Azure DevOps)
v. 4 Jul 04, 2018 11:39 Julia Alexandrova
v. 3 Jun 28, 2018 11:37 Julia Alexandrova
v. 2 Jun 28, 2018 11:34 Julia Alexandrova
v. 1 Feb 05, 2018 08:12 Julia Alexandrova

Return to Page Information